Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale “Cu vehiculele electrice marca Freewheel & LexGo descoperi România, fără griji ~ ești 100% asigurat” organizat de E-Boda Distribution SRLSECTIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI

Campania “Cu vehiculele electrice marca Freewheel & LexGo descoperi România, fără griji ~ ești 100% asigurat” este organizată de:

 1. E-BODA DISTRIBUTION S.R.L. (denumită în cele ce urmează “ORGANIZATORUL E-BODA”) cu sediul social în Ilfov, Sat. Căldăraru, nr.2B, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J23/1641/2013, C.U.I. RO16021123, reprezentată de Emilia Elena Burcea, în calitate de Administrator

 2. OTTO BROKER DE ASIGURARE S.R.L. cu sediul social în București, Sector 2, Str. Gheorghe Țițeica, Nr 144 – 146, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/8633/2001, C.U.I. 14232850, înmatriculată în Registrul Brokerilor sub nr. RBK-001/2003, înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul 7015, reprezentată de Victor Sraer, în calitate de Administrator (denumit în cele ce urmează „OTTO BROKER”)

 3. GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Mun. București, Str. Vulturilor 98A, sector 3, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/263/2001, având Cod Unic de Înregistrare 8398697, Cod LEI 52990096QGCoU1GYKW23, reprezentată prin Dragoș Călin –Președinte Directorat și Cristian Voicu – Membru Directorat (denumit in cele ce urmează „GRAWE ROMÂNIA”)

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în cele ce urmează “Regulament”), obligatoriu pentru toți Participanții. Regulamentul campaniei va fi publicat pe site-ul https://asigurare.freewheel.ro și este disponibil în mod gratuit pe site-ul https://asigurare.freewheel.ro sau prin solicitare la adresa de mail sales@e-boda.

Organizatorul E-Boda își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoștința publicului pe site-ul https://asigurare.freewheel.ro.SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată.SECTIUNEA 3. PUNCTUL DE DESFĂȘURARE

Campania se desfășoară exclusiv online, pe site-ul Organizatorului E-Boda https://asigurare.freewheel.roSECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

Campania va fi lansată la data de 01.07.2021, ora 00:00 și se va desfășura până la data de 31.12.2021, ora 00:00, cu respectarea informațiilor prevăzute în Regulamentul Oficial.SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Campania este deschisă tuturor persoanelor fizice care achiziționează un vehicul electric (bicicletă, trotinetă sau hoverboard) marca FreeWheel sau Lexgo direct de pe site-ul Organizatorului E-Boda (www.e-boda.ro sau www.freewheel.ro) sau prin intermediul distribuitorilor parteneri. Participanții trebuie să dețină la momentul participării la Campanie, factura de achiziție a vehiculului electric marca FreeWheel sau LexGo.

Nu vor putea participa la această campanie angajații Organizatorului E-Boda, angajații Otto Broker și angajații Grawe România, membrii familiilor acestora (soții și rudele de gradul I și II ale acestora), angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea campaniei, persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei și nici rudele angajaților menționați mai sus.

Pot participa doar persoanele care au completat corect, complet și inteligibil formularul de participare la Campanie pe site-ul https://asigurare.freewheel.ro.

Prin participarea la această Campanie, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la această Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților beneficiul obținut ca rezultat al activității lor frauduloase.

Prin participarea la Campanie, se consideră acceptarea automată din partea Participanților a înregistrării în baza de date a companiei S.C. E-BODA DISTRIBUTION S.R.L. și acordul primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul campaniei, cât și după încetarea perioadei de campanie.SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE

Înscrierea în Campanie se face prin intermediul completării formularului de participare disponibil pe site-ul https://asigurare.freewheel.ro.

Următoarele informații trebuie completate în mod obligatoriu, pentru a intra în posesia beneficiului:

 • NUME

 • PRENUME

 • CNP

 • ADRESĂ DE DOMICILIU

 • NUMĂR DE TELEFON

 • ADRESĂ DE EMAIL

 • NUMĂR FACTURĂ ACHIZIȚIE VEHICUL ELECTRIC

Prin completarea formularului de înscriere, fiecare participant se poate înscrie o singură dată în campanie.

Furnizarea datelor cu caracter personal de către participant, în vederea emiterii beneficiului, reprezintă acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea de către Organizatorul E-Boda și/sau Otto Broker și/sau Grawe România a Datelor Personale (inclusiv, dar fără limitare la colectarea, utilizarea, stocarea și transferul acestora).

După ce datele de mai sus au fost furnizate, participantul va intra în posesia beneficiului.

Prin semnarea formularului de înscriere, participantul își exprimă acordul de a fi contactat de către Organizator, atât cu informații legate de campanie, cât și cu scopul altor forme de comunicare publicitară, pe care Organizatorul le consideră de interes pentru participant.SECTIUNEA 7. BENEFICILE ACORDATE PARTICIPANTILOR

În cadrul acestei campanii vor fi acordate următoarele beneficii gratuite, constând în:

1) Asigurarea de Răspundere Civilă Privată pentru prejudicii produse în timpul utilizării de către participant a bicicletelor, trotinetelor şi/sau hoverboard-urilor marca Freewheel sau Lexgo. Acoperirea asigurativă validează și în cazul în care prejudiciile au fost produse de către soțul/soția sau copiii minori ai participantului, în timpul utilizării de către acesștia a vehiculelor menționate mai sus.

Sunt acoperite numai prejudiciile produse pe teritoriul României, în limita sumelor asigurate acoperite prin prezenta asigurare, respectiv 15.000 RON/eveniment si 45.000 RON/agreagat anual. Despăgubirea se va realiza de către asiguratorul emitent GRAWE ROMÂNIA, în contul persoanei prejudiciate, cu aplicarea unei franșize deductibile de 450 RON/eveniment, numai pentru daune materiale.

Acoperirea asigurativă va fi confirmată prin emiterea certificatului de asigurare, pe care Participantul îl va primi în format electronic, la adresa de email indicată in formular.

2) Asigurarea de Accidente Protect Basic cu acoperirea pentru vătămări corporale sau deces pe care Participantul le-ar putea suferi în timpul utilizării bicicletelor, trotinetelor şi/sau hoverboard-urilor marca Freewheel sau LexGo. Acoperirea asigurativă este nominală, Participantul având posibilitatea de a decide persoana asigurată din polița de asigurare.

Indemnizațiile de despăgubire sunt fixe și se plătesc de către asiguratorul emitent Grawe România, după cum urmează:

 1. 4500 lei pentru decesul din accident

 2. 1500 lei pentru fracturi

 3. 2500 lei pentru fracturi (dacă necesită internare minim 2 zile)

 4. 3000 lei pentru fracturi (daca asiguratul suferă o invaliditate permanentă, totală sau parțială)

Acoperirea asigurativă este confirmată prin emiterea certificatului de asigurare, pe care Participantul îl va primi în format electronic, la adresa de email indicată în formular.

Condițiile de asigurare ale polițelor menționate la punctele 1 și 2 de mai sus sunt parte integrantă ale prezentului regulament.SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Organizatorul E-Boda, Otto Broker sau Grawe România, precum și alte persoane implicate în Campanie nu își asumă nicio raspundere pentru eventualele greșeli de tipar de pe comunicările publicitare și nu vor purta nicio raspundere derivând din vreo neînțelegere. Organizatorul E-Boda, Otto Broker sau Grawe România sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orie alte situații care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

Organizatorul E-Boda, Otto Broker sau Grawe Romania nu îşi asumă responsabilitatea pentru formularele care conţin date incorecte.SECTIUNEA 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

E-BODA DISTRIBUTION S.R.L., societate comercială cu sediul social in Ilfov, Sat. Căldăraru, nr.2B, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J23/1641/2013, C.U.I. RO16021123, (denumită în continuare "Operatorul"), date de contact: sales@e-boda.ro.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Nume și Prenume

  • CNP

  • Telefon

  • Email

  • Adresă domiciliu

 1. Scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în vederea:

  • atribuirii și expedierii beneficiilor acordate în cadrul Campaniei și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului;

  • promovării viitoare a produselor și serviciilor oferite de Operator (în scop de marketing)

 1. Temeiurile juridice ale prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului persoanei vizate, prin acceptarea de către persoana vizata a Regulamentului Oficial al Campaniei „Cu vehiculele electrice marca Freewheel & Lexgo descoperi Romania, fără griji ~ ești 100% asigurat”, precum și în vederea îndeplinirii unor obligații legale ce revin Operatorului.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite persoanelor împuternicite de Operator, partenerilor acestuia, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare sau de contractele încheiate.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților care au beneficiat de promoție vor fi stocate timp de 10 ani.

Datele cu caracter personal ale Participanților care si-au dat consimțământul pentru prelucrarea acestora în scop de marketing vor fi stocate timp de 10 ani.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge / distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului / Împuterniciților obligații similare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile si transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

  • dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

  • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

  • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

  • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;

  • dreptul la restricționarea prelucrării;

  • dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;

  • dreptul la portabilitate a datelor;

  • dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Participanții își pot exercita drepturile menționare anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata și adresată Operatorului la adresa de email: sales@e-boda.ro

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta politică oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă masuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului și / sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunoștință Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

În măsura în care în cadrul campaniei, Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, participanții confirma cp au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite în scopul desfășurării Campaniei și că au obținut acordul persoanelor respective pentru aceasta operațiune. În acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni.

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

SECTIUNEA 12. FORȚĂ MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifică termenii acestuia, etc. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei.

Organizatorul E-Boda, Otto Broker și Grawe România vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1.351 din NCC. Organizatorul E-Boda, Otto Broker și Grawe România, dacă invocă forță majoră, sunt obligați să comunice participanților la campanie, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.SECTIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator / Otto Broker / Grawe România și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului E-Boda, sau al Otto Broker, sau al Grawe România. Prezentul regulament este guvernat de legislatia română. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule și neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor rămâne în vigoare.ORGANIZATOR,
E-BODA DISTRIBUTION S.R.L.
OTTO BROKER DE ASIGURARE SRL
GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE S.A.